27.04.2018

Fakta: Naturtype


Uppigard Viste sørøst


Id
BN00050919
Områdenavn
Uppigard Viste sørøst
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
05.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Så lenge det ikke beites her, får ikke lokaliteten høyere verdi enn lokalt viktig (C), på tross av forekomsten av en sårbar art.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 05.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, mellom Nedre Nordheradsveg og Vistegårdene. Avgrensningen er skarp og klar mot øst, sør og nord, der den grenser mot dyrket mark, mens det er diffus/gradvis overgang mot skog i øst. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt sør til sørvestvendt li.
Naturtyper
Gjengroende hagemark med mindre åpne partier med tørreng. I østre del knauser og rasmark med kalkrikt finmateriale.
Artsmangfold
Pga gjengroingen er ikke naturengpartiene spesielt artsrike, men typiske tørrengarter som smalfrøstjerne (VU), sprikepiggfrø (NT), dunkjempe, gulmaure, dunhavre og sølvmure finnes. Det er et lite potensial for sjeldne steppelav i østre del, der det er glimmerskifer i dagen.
Påvirkning
Ingen hevd ved befaringstidspunktet, trolig har lokaliteten vært beitet av storfe inntil for få år siden.
Fremmede arter
Skjøtsel
Beiting bør gjenopptas så raskt som mulig på lokaliteten, og det bør også ryddes en del lauvkratt, særlig i østre del for å sikre solinnstråling til bergknausene med potensial for steppelav.
Landskap
Mangler
Totalareal
9,3 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Jordal, J. B. 2007 Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en ny steppeart for Norge. Agarica 27: xx-xx. Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner