27.04.2018

Fakta: Naturtype


Sande sørvest


Id
BN00050920
Områdenavn
Sande sørvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
05.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forekomst av kontinental tørreng og ganske god forekomst av en sårbar art gir grunnlag for B-verdi.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 05.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved mellom Vågåvatnet og hovedvegen gjennom Nordherad ved Sande. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i vest, mot vegen i nord og mot skog i øst. I sør er det diffus overgang mot skog uten eller med få kulturmarksarter. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en bratt sørvendt skråning ned mot Vågåvatnet.
Naturtyper
Naturbeitemark, for det meste ugjødslet, i god hevd. Vegetasjonen består av kontinental tørreng eller gulmaure-dunkjempe utforming av lågurteng (G7b)
Artsmangfold
Av karplanter ble dunkjempe, bakkemynte, sølvmure, sauesvingel, aurikkelsveve og gulmaure notert, sammen med en del smalfrøstjerne (VU) og sparsomt med smånøkkel (NT) og sprikepiggfrø (NT) på partier med utglissent feltsjikt.
Påvirkning
Lokaliteten beites av storfe, og beitetrykket er godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
Beitetrykket må bli bedre for å bevare naturverdiene i området. Lokaliteten må ikke gjødsles.
Landskap
Mangler
Totalareal
6,6 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner