27.04.2018

Fakta: Naturtype


Gjelbakken sørvest


Id
BN00050921
Områdenavn
Gjelbakken sørvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Små forekomster av rødlisteartene og lite areal gjør at verdien ikke kan settes høyere enn lokalt viktig (C).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på nedsida av Øverbygdsvegen sørvest for Stordalen. Den er skarpt avgrenset mot vegen i nord, og skilt med gjerde mot skog i sør og vest og mot dyrket mark i øst. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sørvendt skråning med tynt løsmassedekke og en del berg i dagen.
Naturtyper
Liten ugjødslet beitebakke som beites av husdyr på utmarksbeite. Rik lågurteng på det meste av arealet, samt noe bergknaussamfunn.
Artsmangfold
Sauesvingelenger med noe flekkmure, kjerteløyentrøst, rundbelg, fjelløyentrøst, bakkestarr, marinøkkel (NT) og smånøkkel (NT) (på knauser).
Påvirkning
Beites av storfe og sau på utmarksbeite, og beitetrykket er moderat til godt. Gjengroing med einer i nedre del.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig å bevare et fortsatt godt beitetrykk, noe som betinger at et stort antall husdyr slippes på utmarksbeite fortsatt i Nordherad. Fysiske inngrep i marka må unngås.
Landskap
Mangler
Totalareal
3,3 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner