27.04.2018

Fakta: Naturtype


Hågån


Id
BN00050922
Områdenavn
Hågån
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Den gode forekomsten av beitemarkssopp, inkludert en uvanlig og rødlistet art, gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, mellom Hågån og Øverbygdsvegen sør for Stordalen. Det er diffus overgang mot mindre beitet, einerrik mark og skog rundt det meste av lokaliteten - men mot sør danner gardsvegen til Hågån avgrensningen. Mot nordøst er det skilt med gjerde mot kultureng/beite. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en bratt sørøstvendt skråning med tynt løsmassedekke og en del berg i dagen.
Naturtyper
Utmarksområde med ugjødslet naturbeitemark med flekkmure-sauesvingeleng (G8) og rik lågurteng/tørreng. Knavelutforming (F3c) av bergknaussamfunn.
Artsmangfold
Av karplanter ble bare aurikkelsveve, sauesvingel, ettårsknavel, smånøkkel (NT) (sparsomt), flekkmure, kjerteløyentrøst og gjeldkarve notert. Bra forekomst av beitemarkssopp med bl.a. flere funn av rødnende lutvokssopp (NT).
Påvirkning
Beites av storfe og sau på utmarksbeite, og beitetrykket er moderat til godt. Gjengroing med einer mot knaten i nord og vest.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig å bevare et fortsatt godt beitetrykk, noe som betinger at et stort antall husdyr slippes på utmarksbeite fortsatt i Nordherad. Fysiske inngrep i marka må unngås.
Landskap
Mangler
Totalareal
9,2 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner