27.04.2018

Fakta: Naturtype


Bjørkheim


Id
BN00050923
Områdenavn
Bjørkheim
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Små populasjoner av rødlisteartene og dårlig hevd gjør at veriden ikke settes høyere enn lokalt viktig (C).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på oversida av vegen vest for Seinnes. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot vegen i sørøst og dyrket mark i sør, mens det forøvrig rundt lokalaliteten er diffus overgang mot tidligere beitet lauvskog. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei middels bratt sørøstvendt li. Flere knauser med blottlagt berggrunn.
Naturtyper
Bjørkehage med geitebeite og mindre tørrengpartier (G7b) i gjengroing. Små knauser med hvitbergknapp-bakkemynte utforming av bergknaussamfunn (F3b).
Artsmangfold
Pga gjengroingen var ikke tørrengene spesielt artsrike, men smånøkkel (NT) og sprikepiggfrø (NT) ble registrert i små populasjoner. For øvrig notert hvitbergknapp, bakkemynte, ettårsknavel, gulmaure, blåklokke og hvitmaure.
Påvirkning
Hagemarksdelen beites av geit, mens tørrengene gror igjen pga manglende hevd.
Fremmede arter
Skjøtsel
Beiting bør gjenopptas så raskt som mulig på tørrengene, mens beitinga med geit bør fortsette i bjørkehagen.
Landskap
Mangler
Totalareal
14 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner