27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nordigard Viste nord


Id
BN00050924
Områdenavn
Nordigard Viste nord
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
På tross av lite areal får lokaliteten verdien viktig (B) pga den gode forekomsten av en sårbar art.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, langs vegen mellom Viste og Dalestugu. Det er diffus overgang mot beiteskog mot øst og nord, mens det er skarpt skille med gjerde mot boligtomt/tun mot vest. Vegen danner avgrensning mot sør. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sørøstvendt skråning.
Naturtyper
Ugjødslet, tørr beitebakke med lågurteng av dunkjempeutforming (G7b).
Artsmangfold
Av karplanter ble hvitmaure, sølvmure, bakkestjerne, bakkemynte, rundbelg, lodnerublom, småsyre, kattefot, gjeldkarve, dunkjempe og gulmaure notert, samt sparsomt med smånøkkel (NT) og mye smalfrøstjerne (VU). Av beitemarkssopp ble kun spissvokssopp funnet.
Påvirkning
Beites av storfe, og beitetrykket er meget godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt jevnt beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
8,9 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner