27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nordigard Valde nord


Id
BN00050926
Områdenavn
Nordigard Valde nord
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Stort areal med tjæreblomeng (sterkt truet vegetasjontype) og god forekomst av en sårbar art gir grunnlag for å gi lokaliteten verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Holten (1999) og eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, ovenfor tunet på Nordigard Valde. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i sør og skog rundt lokaliteten ellers. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Det meste av lokaliteten ligger i en bratt til svært bratt sørøstvendt skråning, men i den nordøstre delen av lokaliteten heller terrenget mot øst.
Naturtyper
Naturbeitemark, som i de bratteste partiene er ugjødslet. Engtjæreblom (G7a) på deler av arealet, forøvrig noe dunhavreeng (G7b) og sølvbunkeeng (G3) i det østvendte partiet.
Artsmangfold
Engtjæreblom dominerende på mindre arealer, sammen med karakteristiske tørrengarter som gulmaure, hvitmaure, blåklokke, tiriltunge og bakkestjerne. Også ettårsknavel, sandfiol, engfiol, fjellrapp, smalkjempe og smånøkkel (NT) ble notert. Smalfrøstjerne (VU) dominerte svakt hevdede partier med dunhavreeng. Holten (1999) registrerte i tillegg vårveronika (NT) her.
Påvirkning
Beites av storfe, og beitetrykket er stort sett bra - noe dårligere i den østvendte delen.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt jevnt beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
20 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Holten, J. 1999 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner