27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nordigard Viste nordøst


Id
BN00050927
Områdenavn
Nordigard Viste nordøst
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
På tross av at deler av lokaliteten er gjødslet blir verdien viktig (B) pga de mange rødlisteartene som opptrer, bl.a. ganske god forekomst av en sårbar art.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, langs vegen mellom Viste og Dalestugu. Det er diffuse overganger mot beiteskog rundt mye av lokaliteten. I nordøst grenser den til Vistehorten naturreservat. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sørvendt skråning. Tykkelsen på de kvartære avsetningene i området varierer noe, med mer løsmasser på jordet i øvre del enn ellers.
Naturtyper
Veksling mellom tidligere gjødslet og overflatedyrket eng (som beites) og naturbeitemark (ca 50 %) med lågurteng av dunkjempetypen (G7b).
Artsmangfold
Middels artsrike tørrenger med dunkjempe og gjeldkarve som dominerende arter i naturbeitemarkspartiene. For øvrig gulmaure, kjerteløyentrøst, bakkemynte, gul gåseblom og sparsomt med smånøkkel (NT), hengepiggfrø (NT) og sprikepiggfrø (NT) i øvre del. En del smalfrøstjerne (VU) i kantene. Einerrikt i naturbeitemarkpartiene.
Påvirkning
Beites av storfe, og beitetrykket er meget godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt jevnt beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
19 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner