27.04.2018

Fakta: Naturtype


Uppigard Berge sør


Id
BN00050928
Områdenavn
Uppigard Berge sør
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forholdsvis god forekomst av en sårbar art i en bjørkehage med god hevd gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger vest for Sandehorten naturreservat i Nordherad. Den er skarpt avgrenset mot dyrket mark i sør og nord og skog i øst, mens det er diffus overgang mot kultureng i øst. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sørvendt skråning.
Naturtyper
Liten bjørkehage med små partier med åpen tørreng av dunhavre-dunkjempe-utforming (G7b).
Artsmangfold
Tørrengene var middels artsrike med de fleste typiske tørreng/tørrbakkeartene for Nordherad tilstede. Smalfrøstjerne (VU) var lokalt vanlig.
Påvirkning
Lokaliteten beites av storfe, og beitetrykket er moderat.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt moderat beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
6,9 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner