27.04.2018

Fakta: Naturtype


Sygard Sandnes nord


Id
BN00050929
Områdenavn
Sygard Sandnes nord
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Flere funn av sårbare arter og stort areal med ugjødslet hagemark, som i partier har lysninger med kontinental tørreng, gjør samlet at lokaliteten kvalifiserer til A-verdi.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Holten (1999), Larsen m.fl. (2006) og eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på oversida av Øvre Nordheradsveg like vest for Sande. Vegen danner skarp avgrensning mot sør, forøvrig er det diffus overgang mot beitet lauvskog rundt hele lokaliteten. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt sørøstvendt li.
Naturtyper
Hagemark/beiteskog med bjørk som dominerende treslag, men med betydelig innslag av gråor. I de bratteste partiene er det mindre lysninger med naturbeitemark og kontinental tørreng/lågurteng (G7b). På knauser i disse områdene var det også hvitbergknapp-bakkemynte-utforming av bergknaussamfunn (T3b).
Artsmangfold
Tørrengene er artsrike med de fleste typiske tørreng/tørrbakkeartene for Nordherad tilstede. Smånøkkel (NT) ble notert i forholdsvis store mengder, mens hengepiggfrø (NT), sprikepiggfrø (NT) og smalfrøstjerne (VU) var sparsomme. For øvrig ble rundbelg og setermjelt notert. Dvergspett (VU) hevdet territorium i bjørkehagen i mai 2005. Holten (1999) sine krysslister fra lokaliteten inneholder bl.a. rødlisteartene dalfiol (NT) (sporadisk/sjelden i delområde V som omfatter lokaliteten), smånøkkel (NT), hengepiggfrø (NT) og smalfrøstjerne (VU), mens JBJ fant rosaskivet traktmusserong (VU) på lokaliteten i 2005 (Larsen m.fl. 2006).
Påvirkning
Hevden er forholdsvis svak, men trolig beites hagemarka av storfe, men kanskje ikke hvert år.
Fremmede arter
Skjøtsel
For å bevare naturverdiene i området på sikt må det beites mer jevnlig her. Moderat beitetrykk med storfe er trolig det beste. Oppslag av lauvtrær ute på engene bør klippes ned. Gamle og hule trær må ikke hogges, spesielt ikke trær med spettehull.
Landskap
Mangler
Totalareal
55 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Holten, J. 1999 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Jordal, J. B. 2007 Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en ny steppeart for Norge. Agarica 27: xx-xx. Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner