27.04.2018

Fakta: Naturtype


Sande


Id
BN00050930
Områdenavn
Sande
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Den gode forekomsten av rødlistearter, spesielt den sårbare arten smalfrøstjerne og smånøkkel, gjør at det er grunnlag for å sette verdi viktig (B) på tross en del gjødselpåvirkning.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på oversida av vegen rett vest for Sande. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark og kultureng i sør og øst og skog i vest og nord. I nordvest grenser den til Sandehorten naturreservat. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt sørøstvendt li.
Naturtyper
Svakt gjødslet naturbeitemark med mindre ugjødslede partier hvor det er kontinental tørreng og lågurteng (G7b).
Artsmangfold
Middels artsrike tørrenger med de vanlige tørrengartene tilstede. Gulmaure og gjeldkarve dominerer sammen med fagerknoppurt, rundbelg og smalfrøstjerne (VU) lokalt. For øvrig ble det registrert en del sprikepiggfrø (NT) og jevnt med smånøkkel (NT) på lokaliteten.
Påvirkning
Beites av storfe, og beitetrykket er moderat til godt. Deler av lokaliteten er (tidligere) gjødslet.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt moderat beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
9,6 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner