27.04.2018

Fakta: Naturtype


Sandvikje


Id
BN00050931
Områdenavn
Sandvikje
Vågå
Naturtype
Beiteskog
Utforming
Beiteskog
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
31.07.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Ugjødslet bjørkehage og naturbeitemark med god forekomst av to nær truete arter gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 31.07.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger langs nordsida av Vågåvatnet ner grensa mot Lom. Den er diffust avgrenset mot skog med mindre beiting og uten eller med få kulturbetingede arter. I sør går lokaliteten helt ned til Vågåvatnet. Berggrunnen i området består av forholdsvis harde og fattige granitter og granittiske gneiser. Lokaliteten ligger i ei bratt sørvendt li som flater noe ut ned mot Vågåvatnet, hvor det også er flate partier.
Naturtyper
Beiteskog med furu som dominerende treslag. Langs Vågåvatnet er det beitet fukteng, mens det i åpne partier innenfor er tørr lågurteng (G7). Stor gammel furu ved vatnet.
Artsmangfold
Ned mot vatnet kommer det inn myrklegg og engfrytle i fuktige partier. Tørrbakkene i kanten av furuskogen har typiske lågurtengarter som gjeldkarve, flekkgrisøre, bakkemynte, gulmaure, blåklokke, legeveronika, flekkmure, småengkall, kjerteløyentrøst, tililtunge, gulaks, hvitmaure og kattefot. På knauser med berg i dagen kommer småbergknapp, sølvmure, kvastsveve og lodnerublom inn. Av beitemarkssopp ble kun mørktannet rødskivesopp funnet nede ved vatnet. Grønnspett hevdet territorium i kanten av lokaliteten.
Påvirkning
Området beites av storfe (ungdyr), og beitetrykket er godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig for naturverdiene at det opprettholdes et godt beitetrykk på lokaliteten. Bruk av storfe ideelt da dette sikrer god beiting også i de fuktige områdene ned mot Vågåvatnet.
Landskap
Mangler
Totalareal
10 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner