27.04.2018

Fakta: Naturtype


Strinde sørvest


Id
BN00050932
Områdenavn
Strinde sørvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Den gode forekomsten av den sårbare arten smalfrøstjerne er avgjørende for at lokaliteten får verdien viktig (B), på tross av noe gjødsling og lite areal.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på nedsida av vegen mellom Helle og Viste. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot vegen i nord og skog i øst og vest, mens Vågåvatnet danner avgrensningen mot sør. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger helt ned mot Vågåvatnet i en middels bratt sørvendt skråning.
Naturtyper
Naturbeitemark med god hevd som dels er svakt gjødslet, dels ugjødslet. Ikke like kalkrikt som på lokalitetene lenger opp i lia. Flekkgrisøreeng (G7) er dominerende vegetasjonstype.
Artsmangfold
De vanlige tørrengartene i Nordherad er vanlige også her. Dominerende arter er flekkgrisøre, smalfrøstjerne (VU) (lokalt), dunkjempe, aurikkelsveve, prestekrage, fagerknoppurt og harerug, mens rundbelg, lodnerudblom, bakkestjerne og sølvmure opptrer på tynt jordsmonn. Av beitemarkssopp ble kun silkerødskivesopp funnet.
Påvirkning
Beites ekstensivt av storfe. Området er nylig ryddet for lauvtrær, og det er en del gråoroppslag.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt jevnt beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
14 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner