27.04.2018

Fakta: Naturtype


Tjønnflate/Holshaugen


Id
BN00050933
Områdenavn
Tjønnflate/Holshaugen
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
De mange rødlisteartene som opptrer i tildels gode bestander, sammen med stort areal med ugjødslet naturbeitemark, gjør at lokaliteten får verdien svært viktig (A).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007. Lokaliteten ble også besøkt av Harald Bratli 08.08.2012 og Jon Bjarne Jordal 25.08.2012 i forbindelse med ARKO-prosjektet. Supplerende informasjon knyttet til artsmangfoldet på lokaliteten fra dette prosjektet, er lagt inn i beskrivelsen.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på flata mellom Mo og Bergje. Den er skarpt avgrenset og omkranset av dyrket mark mot sør, vest og nord, mens det er lauv- og blandingsskog i lia mot øst. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, som her ved Tjønnflate. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser, som stedvis er noe mektigere på de flatere partiene her. Lokaliteten ligger på ei flate med en liten utgravd dam. I søndre del heller terrenget mot sør og sørvest, mens det er bartte bakker også i utkant av lokaliteten mot øst.
Naturtyper
Ugjødslet naturbeitemark i god hevd. I likhet med ellers i Nordherad gir vegetasjonen inntrykk av langvarig og kontinuerlig hevd i form av beiting. Rundt dammen er det flekkmure-sauesvingeleng (G8), som i partier er langt friskere enn vanlig i Nordherad. På knauser og i de sørvendte partiene er det fragmentarisk kontinental tørreng.
Artsmangfold
Av karplanter ble notert flekkmure, kjerteløyentrøst, gulmaure, dunkjempe, harerug, tiriltunge, setermjelt, fjellfrøstjerne, smalkjempe, lodnerublom, rundbelg og sauesvingel. God forekomst av bakkesøte (NT), samt bra med marinøkkel (NT) (5 funn) og smånøkkel (NT). Den beste lokaliteten som er kjent for beitemarkssopp i Nordherad. Under besøket ble 15 arter funnet, bl.a. rødlisteartene vrangtunge, rombesporet rødskivesopp (2 funn), lillagrå rødskivesopp (4 funn), melrødskivesopp, rødnende lutvokssopp (5 funn) og ravnerødskivesopp, alle nær truete arter. I ARKO-prosjektet ble det i tillegg bl.a. funnet aurikkelsveve, bakkefrytle, bakkemynte, bakkestarr, bakkestjerne, bitterbergknapp, blåklokke, dunhavre, ettårsknavel, fjellarve, fjelrapp, flekkgrisøre, fløyelsmarikåpe, gjeldkarve, hvitbergknapp, hvitmaure, kattefot, legeveronika, rødknapp, sandarve, sandfiol, snøsøte, sumpmaure og sølvmure. Av beitemarkssopp ikke nevnt ovenfor ble det funnet tuet køllesopp, gul småfinersopp, rødgul småkøllesopp, beiterødspore, mørktannet rødspore, spiss vokssopp, kantarellvokssopp, kjeglevokssopp, musserongvokssopp (NT), liten vokssopp, lutvokssopp (NT), engvokssopp og krittvokssopp, samt den meget sjeldne Hygrocybe hygrocyboides (ny art i Norge, rødlistekandidat), dvergmelsopp og stankridderhatt.
Påvirkning
Området beites av husdyr, trolig både hest, storfe og sau, på utmarksbeite. Det er gjort noen mindre inngrep rundt dammen, og området blir i noen grad brukt til lagringsplass for redskap ol. i perioder.
Fremmede arter
Skjøtsel
For å bevare naturverdiene er det viktig at det opprettholdes et godt beitetrykk med et stort dyretall i utmarka i Nordherad. Området må ikke brukes som lagringsplass for større kjøretøy og redskap, eller som tømmervelteplass.
Landskap
Mangler
Totalareal
39 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner