24.04.2018

Fakta: Naturtype


Tingvaslettin


Id
BN00050934
Områdenavn
Tingvaslettin
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Stort areal med ugjødslet naturbeitemark og gode forekomster av både en sårbar art og to nær truete arter gjør at dette er en klar B-lokalitet.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot nord, mens det i sør går gradvis over i mindre beitet skog i den svært bratte lia ned mot Lye. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambro-siluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt, som her på Tingvaslettin. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Terrenget faller gradvis mer og mer ut mot kanten av berget ovenfor Lye. I øvre del er det småkupert og med vekslende eksposisjon, her finnes både sørvendte små berghamrer og nordvendte beitebakker.
Naturtyper
Større område med ugjødslet naturbeitemark, som veksler med mer oppgjødslede partier og skogkledte arealer. Dunhavreeng (G7b) opptrer fragmentarisk, mens det elelrs er ulike utforminger av middels baserik eng og bergknaus/bergflatesamfunn med knavel og småbergknapp (F3c).
Artsmangfold
For Nordherad typiske tørrenger med dominans av gulmaure, gjeldkarve, sauesvingel, blåklokke, dunhavre, kjerteløyentrøst, hvitmaure, flekkgrisøre, harerug og setermjelt. Smalfrøstjerne (VU) vanlig lokalt. På knauser og i områder med utglissent feltsjikt kommer smånøkkel (NT), bakkemynte, bakkestjerne, sprikepiggfrø (NT), ettårsknavel og småbergknapp. Fuktpartier med sølvbunke i forsenkninger i øvre del, og i nordvendte partier er det friskere engtyper med mye dunkjempe. I lia nedenfor er det kalkfuruskog med bl.a. smånøkkel og hengepiggfrø. Denne bør kartlegges bedre og skilles ut som egen lokalitet.
Påvirkning
Området beites av storfe, og beitetrykket er moderat. Små inngrep i øvre del av lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
66 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner