27.04.2018

Fakta: Naturtype


Uppigard Kvarberg sørvest


Id
BN00050936
Områdenavn
Uppigard Kvarberg sørvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forholdsvis god forekomst av en sårbar art på en lokalitet med god hevd gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på nedsida av Øverbygdsvegen vest for Kvarberg. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i øst, sør og vest, mens vegen danner avgrensning mot nord. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt, som her ved Kvarberg. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sørvendt skråning med en del utflatende partier, særlig opp mot vegen.
Naturtyper
Svakt gjødslet naturbeitemark med lågurteng av dunkjempe-gulmaure-utforming (G7b). Fragment også av grisøreeng.
Artsmangfold
Middels artsrike tørrenger med dunkjempe, gulmaure, bakkemynte, blåklokke, gjeldkarve, flekkgrisøre og smalfrøstjerne (VU) som viktigste arter i de ugjødslede opartiene. For øvrig sparsomt med sprikepiggfrø (NT).
Påvirkning
Lokaliteten beites av storfe, og beitetrykket er moderat.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt moderat beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
13 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner