27.04.2018

Fakta: Naturtype


Uppigard Kvarberg


Id
BN00050937
Områdenavn
Uppigard Kvarberg
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forholdsvis store arealer med den akutt truete vegetasjonstypen kontinental tørreng, samt forekomst av en sårbar art og flere nær truete arter gir grunnlag for verdi svært viktig (A).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Larsen m.fl. (2006) og eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad. Den er skarpt avgrenset av vegen i sør og skilt med gjerde mot utmark i nord og vest, og mot dyrket mark i øst. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambro-siluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt, som her ved Kvarberg. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei sørvendt li, som har noe vekslende helningsgrad - bratte partier i øst, noe slakere i vest.
Naturtyper
Ugjødslet naturbeitemark med en god del einer, særlig i østre del. Forholdsvis store arealer med kontinental tørreng og dunhavreeng (G7b).
Artsmangfold
Av karplanter nevner Larsen m.fl. (2006) følgende arter: bakkesøte (NT), dunkjempe, rødknapp, kjerteløyentrøst, gjeldkarve, gulmaure, sølvmure, lodnerublom, skogkløver, smalfrøstjerne (VU), sandfiol og bakkemynte. Supplerende registreringer i august 2007 viste forekomster av smånøkkel, marinøkkel og sprikepiggfrø (alle NT), samt noe beitemarkssopp - bl.a. spissvokssopp. Området har godt potensial for funn av rødlistearter i denne gruppa.
Påvirkning
Beites godt av storfe og hest. Området har nylig vært ryddet for skogoppslag, og revet einer. Betydelige markskader etter riving av einer og brenning av ryddeavfall.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores. Avfall etter ryddig bør oppbevares og/eller brennes utenfor lokaliteten.
Landskap
Mangler
Totalareal
57 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Jordal, J. B. 2007 Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en ny steppeart for Norge. Agarica 27: xx-xx. Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner