27.04.2018

Fakta: Naturtype


Uppigard Kvarberg nord


Id
BN00050938
Områdenavn
Uppigard Kvarberg nord
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Ganske stort areal med ugjødslet naturbeitemark og forekomst av to rødlistearter gjør at lokaliteten får veriden viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, ovenfor tunene på Kvarberg. Den er skarpt avgrenset mot dyrket mark i sør, mens det er diffus overgang mot skogsbeite eller dårligere beitet einermark mot nordøst og øst. Mot nordvest er det skilt med gjerde mot utmark, mens det i vest er diffus overgang mot mindre beitet einermark. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambro-siluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt, som her ved Kvarberg. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei sørvendt li, som har noe vekslende helningsgrad - bratte partier i øst, noe slakere i vest.
Naturtyper
For det meste ugjødslet naturbeitemark med en god del einer, særlig i vestre del. Flekkmure-sauesvingeleng (G8) på mye av arealet, særlig i einerbakkene rett nord for tunet. For øvrig litt middels baserik tørreng (G7b).
Artsmangfold
Av karplanter ble notert smånøkkel (NT), bakkesøte (NT), dunkjempe, kjerteløyentrøst, gjeldkarve, gulmaure, aurikkelsveve, setermjelt, flekkmure og fjelløyentrøst. For øvrig ble ruterøyksopp funnet.
Påvirkning
Området beites av storfe og beitetrykket er godt. Et noe uryddig område i østre del med en del mindre inngrep, lagring av ved mv.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores. Videre inngrep bør unngås og det bør generelt ryddes opp på lokaliteten. Avfall etter ryddig bør oppbevares og/eller brennes utenfor lokaliteten.
Landskap
Mangler
Totalareal
21 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner