27.04.2018

Fakta: Naturtype


Vang


Id
BN00050939
Områdenavn
Vang
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
31.07.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Ugjødslet bjørkehage og naturbeitemark med god forekomst av to nær truete arter gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 31.07.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger rett vest for Vågåmo sentrum. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i sør, mens det er diffus overgang mot tidligere hardere beitet skog mot nord. I øst grenser lokaliteten inn mot bebyggelsen i Vågåmo. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambro-siluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Helt inn mot Vågåmo ved VAng kommer det imidlertid en åre med kalkstein og glimmerskifer igjen, slik at det er svært rik berggrunn på lokaliteten. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei sør-sørøstvendt bratt li. Det er en god del mindre bergflater i øvre del av området.
Naturtyper
Den vestre delen av lokaliteten består av en hagemarksskog med hengebjørk, men den østre delen har mer preg av ugjødslet naturbeitemark. Hagemark er dominerende type.
Artsmangfold
Tørrenger i svak gjengroing. De åpne partiene domineres av enghavre, med subdominanter som dunkjempe, blåklokke, gjeldkarve, sauesvingel, gulmaure og hvitmaure. På bergflater og knauser kommer det inn smånøkkel (NT), sølvmure, rundbelg, bakkestjerne, tiriltunge, hvitbergknapp, bakkemynte og ettårsknavel. I områder med utglissent feltsjikt er smånøkkel og hengepiggfrø (NT) vanlige. Av beitemarkssopp ble kun spissvokssopp funnet (vanlig).
Påvirkning
Trolig vår- og høstbeite med sau, men hevden er svak og beitetrykket blir ujevnt pga at sauene slippes på seint i sesongen.
Fremmede arter
Skjøtsel
Svak eller manglende hevd ved befaringen. Beiting må gjeninnføres så raskt som mulig, eventuelt må beitetrykket økes. Lokaliteten bør ikke gjødsles.
Landskap
Mangler
Totalareal
68 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner