27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nigard Visdal nord


Id
BN00050940
Områdenavn
Nigard Visdal nord
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forekomsten av de to rødlisteartene sammen med en noe truet vegetasjontype tilsier at lokaliteten skal ha verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på oversida av vegen ved Vistdal. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot innmark i sør, mens det forøvrig rundt lokaliteten er diffus overgang mot mindre beitet einermark. Mot øst grenser lokaliteten til Vistehorten naturreservat. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Nigard Visdal ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt sørvestvendt li med tynt jordsmonn. Bart fjell stikker opp knauser.
Naturtyper
Mager og ugjødslet naturbeitemark (utmark) i god hevd med flekkmure-sauesvingeleng (G8).
Artsmangfold
Noe mindre artsrike enger enn på innmarksarealene lenger ned i Nordherad. Magre flekkmureryer med arter som sauesvingel, ettårsknavel, lodnerublom, aurikkelsveve, kattefot, bakkestjerne, småengkall og dunhavre. Sparsomt innslag av smånøkkel (NT) og bittersøte (NT). I fuktige dråg ble det også registrert jåblom og fiolett rødskivesopp.
Påvirkning
Lokaliteten blir beitet av storfe og sau på utmarksbeite, og beitetrykket er stedvis godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
For å bevare naturverdiene er det viktig at det opprettholdes et godt beitetrykk i utmarka i Nordherad.
Landskap
Mangler
Totalareal
11 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner