27.04.2018

Fakta: Naturtype


Moshuset


Id
BN00050941
Områdenavn
Moshuset
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
God forekomst av flere nær truete arter og en sårbar art gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på oversida av Øverbygdsvegen nordvest for Mo. Det er diffuse overganger mot mindre beitet skog og einerrik mark rundt det aller meste av lokaliteten. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Lokaliteten ligger i et utflatende parti i ei sørvendt li.
Naturtyper
Lita, kalkrik beitemark med noe uryddig preg pga små inngrep, rydding av luavtrær og grøfter. Hovedsakelig flekkmure-sauesvingeleng (G8), men også fuktengpartier. Skiller seg slik sett ut fra de fleste andre beitemarkene i Nordherad.
Artsmangfold
Av karplanter ble bakkesøte (NT), jåblom, fjellnøkleblom (NT), smalfrøstjerne (VU), sauesvingel, fjelløyentrøst og kornstarr funnet, samt noe brudespore (NT) i fuktengpartiene.
Påvirkning
Beites av sau, og beitetrykket er moderat til svakt. Noe rydding av lauvtrær har foregått de seinere årene. Traktorveg går gjennom lokaliteten, og det finnes noen gamle grøfter i nedre del.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
5,1 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner