27.04.2018

Fakta: Naturtype


Ulvsbustugu


Id
BN00050943
Områdenavn
Ulvsbustugu
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Lokaliteten får verdien B pga de gode forekomstene av flere nær truete rødskivesopper.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger langs en turveg mellom Stordalen og Veslsætre, og følger utmarksområdene her. Mot nord og øst er det skarp avgrensning og skilt med gjerde mot dyrket mark, mens det er diffus overgang mot mindre beitet einermark i vest og sørvest. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Eksposisjon variere en del, men mye av lokaliteten ligger i en slak sørøstvendt skråning.
Naturtyper
Ugjødslede beitebakker og naturenger som beites av husdyr på utmarksbeite. Einerrike tørrbakker med flekkmure-sauesvingeleng (G8) i vestre del.
Artsmangfold
Middels artsrike lågurtenger med arter som kattefot, tiriltunge, blåklokke, aurikkelsveve, lodnerublom, hvitbergknapp, sauesvingel, legeveronika, kjerteløyentrøst og flekkmure notert. God lokalitet for beitemarkssopp pga noe friskere mark lokalt. Av rødlistearter var lillagrå rødskivesopp (NT), Entoloma atrocoeruleum (NT) og Entoloma turci (NT) ganske vanlige i partier. For øvrig en del spissvokssopp og tuet køllesopp.
Påvirkning
Beites av storfe og sau på utmarksbeite, og beitetrykket er moderat til godt. Gjengroing med einer i vestre del.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig å bevare et fortsatt godt beitetrykk, noe som betinger at et stort antall husdyr slippes på utmarksbeite fortsatt i Nordherad. Fysiske inngrep i marka må unngås.
Landskap
Mangler
Totalareal
16 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner