27.04.2018

Fakta: Naturtype


Veslsætre-Arnestugu


Id
BN00050944
Områdenavn
Veslsætre-Arnestugu
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
God hevd og bra forekomst av flere rødlistearter gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger langs setervegen til Søndre Nistingen, langs gamlevegen mellom Stordalen og Veslsætre. Det er diffus overgang mot mindre beitet einermark rundt det aller meste av lokaliteten. I vest danner tunet på Veslsætre avgrensningen. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en forholdsvis slak sørvendt skråning.
Naturtyper
Ugjødslet, kalkrik naturbeitemark som beites av husdyr på utmarksbeite. Einerrike tørrbakker med flekkmure-sauesvingeleng (G8) i åpne partier. Bergknaussamfunn av hvitbergknapp-bakkemynte-utforming (F3b) lokalt
Artsmangfold
Av karplanter ble marinøkkel (NT), gulmaure, kattefot, bakkestjerne, tiriltunge, blåklokke, aurikkelsveve, sauesvingel, småsyre, legeveronika, kjerteløyentrøst, lodnerublom, bittersøte (NT) og flekkmure notert. Små knauser med hvitbergknapp, bakkemynte, smånøkkel (NT) og rundbelg finnes også. For øvrig ble beitemarkssoppene spissvokssopp, kjeglevokssopp og grønn vokssopp funnet.
Påvirkning
Beites av storfe og sau på utmarksbeite, og beitetrykket er moderat til godt. Noe gjengroingstendenser nærmest Veslsætre.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig å bevare et fortsatt godt beitetrykk, noe som betinger at et stort antall husdyr slippes på utmarksbeite fortsatt i Nordherad. Fysiske inngrep i marka må unngås.
Landskap
Mangler
Totalareal
18 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner