27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nedre Kleive


Id
BN00050945
Områdenavn
Nedre Kleive
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
31.07.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forekomsten av smånøkkel, samt ganske store arealer med dunhavreeng, gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 31.07.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger nord for Vågåvatnet mellom Nordherad og grensa mot Lom. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde/steingjerde mot skog på alle kanter. I nord avgrenses lokaliteten av tunet på Nedre Kleive. Berggrunnen i området består av neringsrike skiferbergarter, glimmerskifer,glimmergneis og amfibolitt. Lokaliteten ligger i ei svært bratt, sørvendt li. Stedvis er det svært tynt jordmonn.
Naturtyper
Beitemark i svak gjengroing. Partier er ugjødslet, men store arealer bærer preg av tidligere gjødsling. Tidligere slåttemark. Vegetasjonen består av dunhavreeng (G7b) i ugjødslede partier.
Artsmangfold
Store arealer domineres av ryllik og gjeldkarve, med innslag av blåklokke, dunhavre, bakkemynte, sølvmure, hårsveve, fjellrapp og legeveronika. I øvre del ble det funnet en del smånøkkel (NT) på arealer med utglissent feltsjikt. Lokalt ble det funnet en del beitemarkssopp, bl.a. tuet køllesopp, kjeglevokssopp og elfenbenshette.
Påvirkning
Lokaliteten strøbeites nå bare av sau, og beitetrykket er svakt.
Fremmede arter
Skjøtsel
For å bevare naturverdiene er det viktig at det opprettholdes et godt beitetrykk (moderat til ekstensivt beite er det beste). Beitetrykket bør økes noe i forhold til dagens nivå. Lokaliteten må ikke gjødsles.
Landskap
Mangler
Totalareal
8,9 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner