27.04.2018

Fakta: Naturtype


Øvre Kleive


Id
BN00050946
Områdenavn
Øvre Kleive
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
31.07.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Ugjødslet beitemark med forekomst av en nær truet art og en sterkt truet vegetasjonstype gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 31.07.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger nord for Vågåvatnet mellom Nordherad og grensa mot Lom, ovenfor Nedre Kleive og Grevrusti. Den er skarpt avgrenset og skilt med steingjerde mot omkringliggende skog, unntatt mot sørvest der det er gradvis overgang mot mindre beitepåvirket vegetasjon. Berggrunnen i området består av neringsrike skiferbergarter, glimmerskifer, glimmergneis og amfibolitt. Øvre Kleive ligger i ei bratt, sørvendt li men selve lokaliteten består av et område hvor terrenget flater litt ut. Stedvis er det svært tynt jordmonn, og det stikker fram berg i dagen flere steder.
Naturtyper
Lita, ugjødslet beitemark med noe bedre beitetrykk enn på Nedre Kleive. Tidligere slåttemark. Vegetasjonen består av enghavreeng (G6) i ugjødslede partier.
Artsmangfold
Store arealer domineres av gjeldkarve og enghavre, med innslag av blåklokke, bakkemynte, sølvmure, hårsveve, fjellrapp og legeveronika. På knauser ble det funnet noe smånøkkel (NT) sammen med ettårsknavel. Av beitemarkssopp ble bare kjeglevokssopp registrert.
Påvirkning
Lokaliteten strøbeites bare av sau, og beitetrykket er svakt.
Fremmede arter
Skjøtsel
For å bevare naturverdiene er det viktig at det opprettholdes et godt beitetrykk (moderat til ekstensivt beite er det beste). Beitetrykket bør økes noe i forhold til dagens nivå. Lokaliteten må ikke gjødsles.
Landskap
Mangler
Totalareal
6,0 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner