27.04.2018

Fakta: Naturtype


Klevahaugen


Id
BN00050947
Områdenavn
Klevahaugen
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Med den sårbare arten smalfrøstjerne som dominerende art i store partier, samt forekomst av en kritisk truet vegetasjonstype, får lokaliteten verdien viktig (B) på tross av lite areal og svak hevd.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på pynten vest for Valbjør. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot vegen i nord og furuskog (Vistehorten naturreservat) i sør og vest. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Denne lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sør-sørøstvendt skråning.
Naturtyper
Ugjødslet, svært tørr naturbeitemark i svak gjengroing. Vegetasjonstype er dunhavreeng (G7b) i veksling med kontinental tørreng (kritisk truet).
Artsmangfold
Smalfrøstjerne (VU) og dunhavre dominerer i store partier, forøvrig har flekkgrisøre, gjeldkarve, gulmaure, hvitmaure, fjellrapp og kjerteløyentrøst bra dekning. Av andre arter kna nevnes bra med smånøkkel (NT), lodnerublom, blåklokke, kvastsveve, tiriltunge, bakkemynte og småengkall.
Påvirkning
Området ble trolig beitet av hest i 2006, men hadde tilsynelatende ingen hevd i 2007.
Fremmede arter
Skjøtsel
Hevd i form av beite, helst jevnt beitetrykket gjennom mesteparten av sesongen, bør gjenopptas så raskt som mulig.
Landskap
Mangler
Totalareal
4,0 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner