27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nigard Visdal sør


Id
BN00050949
Områdenavn
Nigard Visdal sør
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
06.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Stort areal med ugjødslet naturbeitemark og kontinental tørreng med god forekomst av en sårbar art gjør at dette er en klar B-lokalitet. Pga potensialet for høyt rødlistede lav vipper den mot A-verdi.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 06.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på nedsida av Øvre Nordheradsveg øst for Vistdal. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot skog i vest og dyrket mark i sør, mens det er diffus og gradvis overgang mot gjødslet kultureng i nord. I øst grenser den til Vistehorten naturreservat. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rikeste området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en svært bratt sørvestvendt skråning.
Naturtyper
Einerrik, ugjødslet/lite gjødslet naturbeitemark med god hevd. Veksling mellom kontinental tørreng (kritisk truet) og lågurteng (G7b). Mindre arealer med glimmerskifer i dagen som har stort potensail for sjeldne lavarter i steppeelementet. Her var det bergknaussamfunn av hvitbergknapp-bakkemynte-utforming (F3b).
Artsmangfold
Middels artsrike tørrenger med dunkjempe, gjeldkarve, gulmaure og flekkgrisøre som dominerende arter. Ellers ble bakkemynte, ettårsknavel, hvitbergbergknapp, bakkestjerne, lodnerudblom, engtjæreblom, kjerteløyentrøst, vill-løk, rundbelg, smånøkkel (NT) og smalfrøstjerne (VU) notert. Begge rødlisteartene hadde middels store populasjoner her. Lavfloraen bør undersøkes på lokaliteten.
Påvirkning
Beites av storfe, og beitetrykket er moderat til godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt moderat beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det kan med fordel ryddes en del lauv i nedre del av lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
26 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner