27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nigard Berge


Id
BN00050950
Områdenavn
Nigard Berge
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
God forekomst av smalfrøstjerne og smånøkkel gir grunnlag for verdi viktig (B), på tross av at deler av lokaliteten er gjødslelpåvirket.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, sør for Bergje. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark mot sør, vest og nord. I sørøst grenser lokaliteten mot Sandehorten naturreservat. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, som her ved Bergje. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei middels bratt, sørvestvendt li. Terrenget flater ut i øvre del av lokaliteten, og her er det også små knauser med svært tynt jordsmonn.
Naturtyper
Naturbeitemark som delvis er gjødslet, dels har lite preg av gjødsling. Flekkgrisøreeng (G7) på de beste partiene i den sørvendte lia.
Artsmangfold
Typiske tørrengarter for Nordherad var vanlige, slik som gulmaure, dunkjempe, gjeldkarve, kattefot, smalfrøstjerne (VU), smånøkkel (NT), rundskolm, lodnerublom, setermjelt og kjerteløyentrøst.
Påvirkning
Området beites av storfe, og beitetrykket er godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt jevnt beitetrykk med storfe er ideell skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
13 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner