27.04.2018

Fakta: Naturtype


Grevruste


Id
BN00050951
Områdenavn
Grevruste
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
05.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Funn av flere rødlistearter i tildels store populasjoner gjør at lokaliteten får verdien viktig (B) på tross av lite areal og gjødselpåvirkning.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Holten (1999) og eget feltarbeid 05.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ovenfor vegen mellom Nordherad og Lia i Lom, ca 1 km vest for Grev. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot skog i sør og vest, mens det er diffus overgang mot kultureng i nord og øst. Området ligger innenfor et belte med glimmergneis, glimmerskifer og amfibolitt. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt sørvendt li, med noe utflatende partier i øvre del.
Naturtyper
Svakt gjødslet naturbeitemark med tørr lågurtvegetasjon (G7b).
Artsmangfold
Av karplanter ble hengepiggfrø (NT) (trolig), ullurt (NT), smånøkkel (NT), gulmaure (dominerende), bakkemynte, ettårsknavel, sølvmure og hvitbergknapp notert. Stedvis mye ullurt i bratte partier med utglissent feltsjikt. Holten (1999) fant vårveronika (NT) her i 1999.
Påvirkning
Lokaliteten beites av storfe, og beietrykket er moderat.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt moderat beitetrykk med storfe er en god skjøtsel for lokaliteten. Det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her.
Landskap
Mangler
Totalareal
4,2 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Holten, J. 1999 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner