27.04.2018

Fakta: Naturtype


Fjellbu


Id
BN00050952
Områdenavn
Fjellbu
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Ut fra størrelse, gjødselpåvirkning og artsforekomsterer er det ikke grunnlag for høyere verdi enn lokalt viktig (C), selv om hagemark er en noe truet vegetasjonstype.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på nedsiden av Øvre Nordheradsveg mellom Kvarberg og Valbjør. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot vegen i nord og mot dyrket mark i øst og vest, samt gardstun i sør. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, som her ved Fjellbu. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei middels bratt, sørvendt li. Knauser med oppstikkende berg.
Naturtyper
Ospehage med flekkmure-sauesvingeleng (G8) i partier, samt knavel-småbergknappsamfunn (F3c) på bergknauser.
Artsmangfold
På kanuser og i bratte partier er det ugjødslet preg med tørreng/tørrbakkearter som flekkmure, sauesvingel, fjellrapp, dunkjempe, ettårsknavel, småbergknapp, sølvmure og bakkestjerne. Grønn vokssopp ble funnet sparsomt, ellers ingen beitemarkssopper registrert.
Påvirkning
Området beites av storfe og hevden er god. Svakt gjødslet på en del av arealet, særlig nedre deler.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt beiting med storfe er positivt, men det bør ikke gjødsles på lokaliteten.
Landskap
Mangler
Totalareal
26 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner