27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nermo


Id
BN00050953
Områdenavn
Nermo
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Med en sårbar art som lokalt dominerende er det vanskelig å sette lavere verdi enn viktig (B), selv om hevd og tilstand for øvrig trekker verdien noe ned. Dersom hevden ikke blir bedre bør verdien settes ned.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på nedsiden av Øvre Nordheradsveg vest for Mo. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i øst, sør og vest, mens det er mer diffus overgang mot tidligere beitet skog i nord. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, som her ved Nermo. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Terrenget er småkupert og eksposisjon og helningsgrad varierer mye. Dominerende helningsretning er imidlertid mot sør. En del berg i dagen.
Naturtyper
Naturbeitemark og hagemark (20-30 % av lokaliteten) i svak gjengroing. Dunhavreeng (G7b) på det meste av arealet.
Artsmangfold
Tørrenger med dominans av dunhavre og smalfrøstjerne (VU). Andre viktige arter var flekkgrisøre, setermjelt, småengkall, kattefot og dunkjempe. Sparsom forekomst av smånøkkel (NT) på knauser, hvor også typiske tørrbakkearter som sølvmure, ettårsknavel og bakkemynte gikk inn. Noe potensial for steppelav på disse områdene.
Påvirkning
Trolig er det fortsatt noe hevd med vår- og høstbeite på lokaliteten, men dette var ikke mulig å fastslå ved befaringen.
Fremmede arter
Skjøtsel
Hevd i form av beite, helst jevnt beitetrykket gjennom mesteparten av sesongen, bør gjenopptas så raskt som mulig.
Landskap
Mangler
Totalareal
13 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner