24.04.2018

Fakta: Naturtype


Fellese nordvest for Strinde


Id
BN00050954
Områdenavn
Fellese nordvest for Strinde
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
04.10.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Stort potensial for sjeldne steppelav, og forsåvidt også steppemarkssopper, sammen med forekomst av flere rødlistearter - deriblant en sårbar art, gir grunnlag for å sette verdi viktig (B), selv om det ikke er hevd på lokaliteten pr i dag. Dersom beiting ikke gjenopptas vil imidlertid verdiene raskt bli forringet.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 04.10.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, et stykke ovenfor hovedvegen mellom Fellese og Viste. Avgrensningen mot nord er skarp mot dyrket mark, mens det forøvrig er mer diffus overgang mot gråorskog rundt lokaliteten. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei svært bratt, sørvendt li.
Naturtyper
Gjengroende tørrenger/naturbeitemark med en god del blottlagt mineraljord og oppsmuldret glimmerskiferberg. Bergknaussamfunn av bakkemynte-hvitbergknapp-utforming (F3b) i de sistnevnte områdene.
Artsmangfold
Middels artsrik tørreng med de typiske tørrengartene og tørrbergartene for Nordheradslia. Dominerende arter var gul gåseblom, dunkjempe og sprikepiggfrø (NT). På bergknausene var det mye bakkemynte, ettårsknavel, hvitbergknapp, olavsskjegg og sølvmure. Smånøkkel (NT) forekom sparsomt i øvre del, mens det her var bra med smalfrøstjerne (VU). I gråorskog inntil ble det funnet en del dalfiol (NT). Det er stort potensial for sjeldne og rødlistede lav i steppeelementet på lokaliteten.
Påvirkning
Området har vært ute av bruk i noen år, tidligere beitebakker. En kraftledning går gjennom lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Lokaliteten trenger akutt til skjøtsel i form av beite. Det bør i tillegg ryddes einer og dels også lauvkratt her, særlig inntil områder med bergflater og knauser.
Landskap
Mangler
Totalareal
10 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner