27.04.2018

Fakta: Naturtype


Fellese nord for Strinde


Id
BN00050955
Områdenavn
Fellese nord for Strinde
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
04.10.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Stort potensial for sjeldne steppelav, og forsåvidt også steppemarkssopper, sammen forekomst av flere rødlistearter - deriblant en sårbar art, gir grunnlag for å sette verdi viktig (B), selv om det ikke er hevd på lokaliteten pr i dag. Dersom beiting ikke gjenopptas vil imidlertid verdiene raskt bli forringet.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 04.10.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, et stykke ovenfor hovedvegen mellom Fellese og Viste. Den er omgitt av skog på alle kanter, og avgrensningen er ganske skarp selv om det ikke er markert med gjerde. I nordvest er det skarpt skille mot dyrket mark. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei svært bratt, sørvendt li. En bekk renner gjennom området og gjør at det blir litt variasjon i eksposisjon.
Naturtyper
Gjengroende tørrenger/naturbeitemark med en god del blottlagt mineraljord og oppsmuldret glimmerskiferberg. Bergknaussamfunn av bakkemynte-hvitbergknapp-utforming (F3b) i de sistnevnte områdene.
Artsmangfold
Middels artsrik tørreng med de typiske tørrengartene og tørrbergartene for Nordheradslia. Av rødlistearter ble det registrert en del smalfrøstjerne på tørrenga i øvre del (NP01965922), samt spredt med smånøkkel (NT) og sprikepiggfrø (NT) i områder med utglissent feltsjikt. I skogkantene ble det flere steder funnet dalfiol (NT). Undersøkt seint i sesongen og derfor få arter registrert. Det er stort potensial for sjeldne og rødlistede lav i steppeelementet på lokaliteten.
Påvirkning
Området har vært ute av bruk i noen år, tidligere beitebakker. En kraftledning går gjennom lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Lokaliteten trenger akutt til skjøtsel i form av beite. Det bør i tillegg ryddes einer og dels også lauvkratt her, særlig inntil områder med bergflater og knauser.
Landskap
Mangler
Totalareal
8,6 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner