27.04.2018

Fakta: Naturtype


Lye øst


Id
BN00050956
Områdenavn
Lye øst
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
04.10.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
En bjørkehage med god hevd og forekomst av en nær truet art gjør at lokaliteten får verdien lokalt viktig (C).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 04.10.2007:
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, mellom hovedvegen og Vågåvatnet like øst for Lye. Avgrensningen er skarp mot vegen i nord og mot dyrket mark i sør (skilt med gjerde), mens Vågåvatnet danner avgrensingen mot sør.
Naturtyper
En liten hagemarksrest med hengebjørk. Feltsjikt med tørreng/tørrbergflora.
Artsmangfold
Sprikepiggfrø (NT) var dominerende i vegkanten og opptrådte også i øvre del av hagemarka. For øvrig bare enkelte vanlige tørrengarter som dunkjempe, hvitmaure og blåklokke.
Påvirkning
Hagemarka beites ekstensivt av storfe.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Del av helhetlig landskap: Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Men i følge berggrunnskartet er det ei smal stripe med rik berggrunn ned mot Vågåvatnet også ved og øst for Lye. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en bratt, sørvendt skråning som flater ut mot vatnet.
Mangler
Totalareal
3,7 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner