27.04.2018

Fakta: Naturtype


Åbakken


Id
BN00050957
Områdenavn
Åbakken
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
17.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Ugjødslet hagemark i god hevd gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 17.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, ovenfor Øverbygdsvegen nord for Stordalen. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i sør/sørvest og øst og mot skog i nord og nordvest. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i et noe utflatende parti i den sørvendte Nordheradslia vest for Åbakken.
Naturtyper
Hagemark med bjørk og osp som dominerende treslag. Enkelte åpne partier med tørrengvegetasjon.
Artsmangfold
Forholdsvis artsfattige tørrenger med dominans av ryllik og gjeldkarve, for øvrig notert hvitmaure, kattefot, legeveronika og fjelløyentrøst.
Påvirkning
Hagemarka beites av hest, og beitetrykket er godt men varierer noe.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
16 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner