27.04.2018

Fakta: Naturtype


Valbjør sørvest


Id
BN00050958
Områdenavn
Valbjør sørvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
12.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Lite areal og forholdsvis artsfattige tørrenger gir ikke grunnlag for høyere verdi enn lokalt viktig (C).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 12.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, nedenfor Øverbygdsvegen ved Klevahaugen vest for Valbjør. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i nord og skog rundt lokaliteten for øvrig. Mot vest grenser den til Vistehorten naturreservat. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en svært bratt, sørvestvendt skråning. Det er små bergknauser med åpen mineraljord og glimmerskifer.
Naturtyper
Naturbeitemark som får tilført noe gjødsel gjennom sig fra dyrket mark ovenfor. Tørr lågurteng på grunnlendte partier, ellers dominans av store grasarter.
Artsmangfold
Nokså artsfattig tørreng, men innslag av sprikepiggfrø (NT) på arealer med utglissent feltsjikt. For øvrig ble dunkjempe og hvitmaure notert av tørrengarter. Et lite potensial for steppelav på små knauser.
Påvirkning
Området vår- og høstbeites av sau, men dyrene blir sluppet på så seint at store grasarter dominerer det meste av arealet. Det går en kraftlinje gjennom lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Beitetrykket bør økes noe, samtidig som det bør beites jevnere gjennom sesongen.
Landskap
Mangler
Totalareal
6,1 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner