27.04.2018

Fakta: Naturtype


Uppigard Visdal sørøst


Id
BN00050959
Områdenavn
Uppigard Visdal sørøst
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
17.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
God hevd og funn av en sårbar art, samt artsrike tørrenger -trolig kontinental tørreng i partier, gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 17.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, nedenfor Øverbygdsvegen ved Visdal. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i nord og skog mot øst, vest og sør. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en svært bratt sørvendt skråning, men eksposisjonen varierer noe pga vifteformede spylerenner/rygger i terrenget.
Naturtyper
Åpen, gjødselpåvirket (pga sig fra dyrket mark) i øvre del, ugjødslet naturbeitemark i de bratteste partiene i nedre del (ca 50 % ugjødslet). Litt einer. Hardt nedbeitede tørrenger av dunkjempeutforming (G7b). Trolig noe kontinental tørreng i partier.
Artsmangfold
Av karplanter ble følgende arter notert: gulmaure, ryllik (dominerende), aurikkelsveve, hvitmaure, bakkemynte, tiriltunge, gjeldkarve, prestekrage, fjellrapp, ettårsknavel, fjelløyentrøst, rundbelg og noe smalfrøstjerne (VU) og smånøkkel (NT).
Påvirkning
Området beites av storfe, og beitetrykket er svært godt. Gjødselsig fra dyrket mark ovenfor lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
7,1 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner