27.04.2018

Fakta: Naturtype


Nedre Valbjørlykkja


Id
BN00050960
Områdenavn
Nedre Valbjørlykkja
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
17.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Manglende hevd gjør at verdien ikke settes høyere enn lokalt viktig (C) på tross av ganske god forekomst av en sårbar art. Med gjeninnført hevd vil verdien automatisk kunne økes til B.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 17.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, nedenfor Øverbygdsvegen øst for Valbjør. Den er skarpt avgrenset mot dyrket mark rundt hele det hele. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger vest for Helle, men i følge berggrunnskartet innenfor et sparagmittbelte. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i et noe utflatende parti i den sørvendte Nordheradslia. Det er flere mindre knauser med bart fjell eller svært lite jordsmonn i området.
Naturtyper
Gjengroende tørrenger med oppslag av bjørk, gråor og osp, samt noe villrips. Vegetasjonstype vanskelig å fastslå pga gjengroing, men trolig dunhavre-dunkjempe-utforming av frisk/tørr middels baserik eng (G7b).
Artsmangfold
Smalfrøstjerne (VU) var ganske vanlig på lokaliteten, mens smånøkkel (NT) ble funnet sparsomt på knauser. For øvrig ble dunkjempe, gulmaure, gjeldkarve, ettårsknavel, bakkemynte og sølvmure notert. Et lite potensial for steppelav på små knauser.
Påvirkning
Ingen hevd ved befaringstidspunktet, og det kunne virke som det var noen år siden det hadde vært beitet her.
Fremmede arter
Skjøtsel
Beiting bør gjenopptas så raskt som mulig på lokaliteten, og det bør også ryddes en del lauvkratt.
Landskap
Mangler
Totalareal
8,8 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner