24.04.2018

Fakta: Naturtype


Lye nordvest


Id
BN00050961
Områdenavn
Lye nordvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
24.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Hagemark og tørrenger med god hevd og funn av en sårbar art, gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 24.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, på oversida av vegen vest for Lye. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i vest, skog/utmark i nord og øst og vegen i sør. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger således i sparagmittområdet. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i en middels bratt sørøstvendt skråning.
Naturtyper
Bjørkehage i den østre delen (ca 30 %) og naturbeitemark i den vestre (70 %). Tørrenger av dunkjempe-gulmaure-typen (G7b).
Artsmangfold
Gulmaure dominerer feltsjiktet sammen med gjeldkarve, dunkjempe, hvitmaure, blåklokke og ryllik (vanligst i bjørkehagen). For øvrig små populasjoner av smalfrøstjerne (VU), sprikepiggfrø (NT) og smånøkkel (NT).
Påvirkning
Området beites av ponni og hest, og beitetrykket er noe variabelt (beiter mest i de åpne partiene).
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
19 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner