27.04.2018

Fakta: Naturtype


Helle - vest for Hellelykkja


Id
BN00050962
Områdenavn
Helle - vest for Hellelykkja
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
17.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forekomst av en sårbar art og godt potensial for beitemarkssopp tilsier at lokaliteten skal ha verdien viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 17.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, nedenfor Øverbygdsvegen mellom Kvarberg og Valbjør. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i øst, mens det er ganske skarpt skille mot noe beitet skog rundt resten av lokaliteten. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger i følge berggrunnskartet såvidt innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i et noe utflatende parti i den sørvendte Nordheradslia.
Naturtyper
Ei smal stripe med åpen, ugjødslet naturbeitemark vest for dyrkemarka på Hellelykkja. Vegetasjonstype er en friskere lågurteng (G7b) enn det vi vanligvis finner i Nordherad, samt at sølvbunkeeng (G3) inngår i forsenkninger.
Artsmangfold
Også her dominerte de vanlig tørrengartene for Nordherad, men i forsenkninger dominerte sølvbunke. Det ble bl.a. funnet noe smalfrøstjerne (VU). På tross av en lengre periode uten nedbør ble det funnet noen eksemplarer av rombesporet rødskivesopp (NT), noe som viser at potensialet for denne gruppa er stor på lokaliteten. Dalfiol (NT) ble funnet såvidt inn i gråorskogen i nordkant av lokaliteten. Det er også noe potensial for steppelav på små steinknauser i nedre del.
Påvirkning
Området beites av storfe, og beitetrykket er godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores. Lauvoppslag bør holdes nede manuelt, dersom det ikke blir beitet ned.
Landskap
Mangler
Totalareal
3,7 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner