27.04.2018

Fakta: Naturtype


Helle sørvest


Id
BN00050963
Områdenavn
Helle sørvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
24.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Lite areal og stor andel gjødslet eng gjør at lokaliteten ikke får høyere verdi enn lokalt viktig (C) på tross av en stor populasjon av en sårbar art.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 24.09.2007:
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Nedre Nordherad, et stykke ovenfor hovedvegen mellom Fellese og Strinde. Den er omgitt av skog og åkerkanter, og skillet mot disse er skarpt (skilt med strømgjerde).
Naturtyper
Ei lita beitemark som er markert gjkeødselpåvirket i øvre del, men som har naturengpreg i nedre del med tørrengvegetasjon (G7b).
Artsmangfold
Ganske stor populasjon av smalfrøstjerne (VU) i nedre del, for øvrig bare noen av de vanligste tørrengartene.
Påvirkning
Ekstensivt beitet av storfe, men disse slippes trolig på seint i sesongen (tilfelle i hvert fall i 2007), noe som gir et ujevnt og dårlig beitetrykk. Brorparten av lokaliteten gjødslet.
Fremmede arter
Skjøtsel
For å bevare og utvikle naturverdiene bør beitearealet økes mot sør, og det bør beites med jevnt gjennom sesongen, eventuelt kan arealet slås. Det må ikke gjødsles.
Landskap
Del av helhetlig landskap: Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger i følge berggrunnskartet i det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i et noe utflatende parti i den sørvendte Nordheradslia.
Mangler
Totalareal
1,6 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner