27.04.2018

Fakta: Naturtype


Helle nordvest


Id
BN00050964
Områdenavn
Helle nordvest
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
04.10.2007
Nøyaktighetsklasse
50 - 100 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Potensial for sjeldne steppelav, sammen med forekomst av flere rødlistearter - deriblant en sårbar art, gir grunnlag for å sette verdi viktig (B), selv om det ikke er hevd på lokaliteten pr i dag. Dersom beiting ikke gjenopptas vil imidlertid verdiene raskt bli forringet.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 04.10.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger mellom dyrkemarka på Helle og Byre i Nordherad. Det er diffus overgang mot (tidligere) mindre beitet skog rundt lokaliteten på alle kanter. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger i følge berggrunnskartet innenfor et belte med noe hardere og fattigere berggrunn. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei bratt, sørvendt li, men med noe varierende eksposisjon.
Naturtyper
Gjengroende tørrenger/naturbeitemark med en god del blottlagt mineraljord og små bergknauser med knavel-småbergknapp-samfunn (F3c).
Artsmangfold
Middels artsrik tørreng med de typiske tørrengartene og tørrbergartene for Nordheradslia. Av rødlistearter ble smånøkkel (NT) og sprikepiggfrø (NT) funnet sparsomt i områder med utglissent feltsjikt, mens smalfrøstjerne (VU) lokalt var vanlig inn mot skogkantene. På bergknausene ble det forøvrig notert bakkemynte, ettårsknavel, småbergknapp og sølvmure. Det er et visst potensial for sjeldne og rødlistede lav i steppeelementet på lokaliteten.
Påvirkning
Området har vært ute av bruk i noen år, tidligere beitebakker.
Fremmede arter
Skjøtsel
Lokaliteten trenger akutt til skjøtsel i form av beite. Det bør i tillegg ryddes einer og dels også lauvkratt her, særlig inntil områder med bergflater og knauser.
Landskap
Mangler
Totalareal
6,8 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner