27.04.2018

Fakta: Naturtype


Helle - nord for Hellelykkja


Id
BN00050972
Områdenavn
Helle - nord for Hellelykkja
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
17.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
God hevd og forholdsvis stort areal med dunhavreeng, sammen med funn av en sårtar art, gir grunnlag for verdi viktig (B). Også potensialet for sjeldne steppelav tilsier minst denne verdien.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 17.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, nedenfor Øverbygdsvegen mellom Kvarberg og Valbjør. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot tunet og innmarka på Hellelykkja mot sør, mens det rundt lokaliteten for øvrig er gradvis overgang mot beiteskog med mindre kulturpåvirket vegetasjon. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger i følge berggrunnskartet såvidt innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i et noe utflatende parti i den sørvendte Nordheradslia, men nermest Hellelykkja er det noen bratte partier med nakne knauser.
Naturtyper
Ugjødslet naturbeitemark som gradvis blir mer tresatt med bjørk og gråor i nordre del. Veksling mellom dunhavreeng (G7b) og flekkmure-sauesvingeleng (G8), mens det er små arealer med knavel-småbergknappsamfunn (F3c) på knausene nærmest Hellelykkja.
Artsmangfold
Av karplanter ble følgende arter notert: gulmaure, hvitmaure, bakkemynte, tiriltunge, gjeldkarve, flekkmure, dunhavre, ettårsknavel, setermjelt, kjerteløyentrøst, blåklokke, legeveronika, flekkgrisøre, smånøkkel (NT) og smalfrøstjerne (VU). Det er godt potensial for steppelav nærmest Hellelykkja, men trolig er bergarten for hard til at de mest eksklusive artene finnes.
Påvirkning
Området beites av storfe, og beitetrykket er godt til moderat. Det går ei kraftlinja gjennom øvre del av lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores. Lauvoppslag bør holdes nede manuelt, dersom det ikke blir beitet ned.
Landskap
Mangler
Totalareal
14 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner