27.04.2018

Fakta: Naturtype


Bergehaugen øst


Id
BN00050973
Områdenavn
Bergehaugen øst
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
God forekomst av flere rødlistearter, sammen med rik, frisk og ugjødslet natureng, gjør at lokaliteten får veriden viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på nedsiden av Øvre Nordheradsveg vest for Mo. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i nordøst og sørvest, mens den grenser mot lokaliteten Uppigard Bergje nord i vest (skilt med gjerde). Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, som her ved Bergjehaugen. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger på en liten knaus i den sørvendte lia øst for Bergjehaugen, og har derfor ulik eksponering og helningsgrad (lite bratte partier). Noe oppstikkende berg på knausen.
Naturtyper
Ugjødslet naturbeitemark i et utmarksområde innimellom dyrket mark. Vegetasjonstype er hovedsakelig flekkmure-sauesvingeleng (G8).
Artsmangfold
Tørrbakkesamfunn på knausen, men forøvrig langt friskere enger enn ellers i Nordherad, bl.a. med innslag av gåsemure, dvergjamne og fjellfrøstjerne. Setermjelt dominerer i partier. God forekomst av bakkesøte (NT), samt noe marinøkkel (NT). I de skyggefulle partiene sør for knausen var det god forekomst av beitemarkssopp med følgende arter notert: ravnerødskivesopp, mørktannet rødskivesopp, tuet køllesopp, grønn vokssopp, melrødskivesopp, lillagrå rødskivespp (3 funn), tjærerødskivesopp, mørkskivet rødskivesopp og Geoglossum elongatum.
Påvirkning
Området beites av storfe og sau på utmarksbeite, og beitetrykket er godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
For å bevare naturverdiene er det viktig at det opprettholdes et godt beitetrykk i utmarka i Nordherad.
Landskap
Mangler
Totalareal
5,2 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner