27.04.2018

Fakta: Naturtype


Uppigard Berge nord


Id
BN00050974
Områdenavn
Uppigard Berge nord
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Hagemarksdelen med forekomst av to nær truete arter gir grunnlag for å sette verdi viktig (B) på lokaliteten.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, på nedsiden av Øvre Nordheradsveg vest for Mo. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot vegen i nord og mot dyrket mark i vest og sør. Mot øst grenser den til lokaliteten Bergjehaugen øst (skilt med gjerde). Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, som her ved Bergjehaugen. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei middels bratt, sørvendt li. I øvre, østre del er det knauser med oppstikkende berg.
Naturtyper
Ugjødslet bjørkehage på det meste av arealet, noe mer gjødselpåvirket naturbeitemark på den vestre delen. Flekkmure-sauesvingeleng (G8) opptrer fragmentarisk i den østre delen.
Artsmangfold
På knauser og i bratte partier er det ugjødslet preg med tørreng/tørrbakkearter som flekkmure, dunkjempe, ettårsknavel, setermjelt, sauesvingel, hvitmaure, lodnerublom, flekkgrisøre og sparsomt med smånøkkel (NT). Ned mot bekken som går gjennom den østre delen av lokaliteten ble det funnet noe lillagrå rødskivesopp (NT), sammen med Entoloma caesicinctum.
Påvirkning
Området beites av storfe og hevden er god. Den vestre delen er svakt gjødslet.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fortsatt beiting med storfe er positivt. Det må ikke gjødsles på lokaliteten.
Landskap
Mangler
Totalareal
3,0 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner