27.04.2018

Fakta: Naturtype


Valbjør nordøst


Id
BN00051004
Områdenavn
Valbjør nordøst
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Svært viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Stort areal med ugjødslet beitemark, stor veksling i naturtyper og vegetasjonstyper, samt forekomst av flere rødlistearter (bl.a. en sårbar art), gjør at lokaliteten får verdien svært viktig (A).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, mellom Kvarberg og Valbjør. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot vegen i sør og utmark i nord, mens det er gjerde mot beitemark på naboeiendommene i vest (Valbjør) og øst (Spellmannshaugen). Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger akkurat i skillet, men ut fra vegetasjonen å dømme ligger den innenfor det rike området. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Lokaliteten ligger i ei middels bratt, sørøstvendt li. Terrenget flater ut i partier. Små, grunnlendte knauser.
Naturtyper
Ugjødslet naturbeitemark som veksler mellom tørrengpartier med flekkmure-sauesvingeleng (G8), sig med gulstarr og små rikmyrsflekker. Knavel-småbergknappsamfunn (F3c) på bergknauser.
Artsmangfold
Tørrengene har innslag av kravfulle arter som smånøkkel (NT) og smalfrøstjerne (VU), mens ettårsknavel, sølvmure, bakkestjerne, bakkemynte, småbergknapp og tiriltunge kommer inn på knauser med glissent feltsjikt. I øvre del er det en del flekkmureryer hvor også arter som sauesvingel, legeveronika, blåklokke og småengkall har stor dekning. Her vokser det også en del bakkesøte (NT). Langs en bekk og i flatere partier er det sigvegetasjon med gulstarr, skogmarihand, slirestarr, fjellfrøstjerne, kastanjesiv, brudespore (NT), grønnkurle, myrsaulauk og svarttopp. Torvjorddannelsen er ubetydelig, men i partier er det nok snakk om rikmyr. Av beitemarkssopp ble det gjort ett funn av Entoloma turci (NT) og to funn av ravnerødskivesopp (NT), samt spredt med tjærerødskivesopp og mørktannet rødskivesopp.
Påvirkning
Området beites trolig av hest og storfe i kombinasjon, og dette er en god skjøtsel av naturengene her. Beitetrykket er moderat. Det er ryddet en del skog nylig og fjernet einer (mye tørr einer).
Fremmede arter
Skjøtsel
Beitetrykket på lokaliteten kan med fordel økes noe, og det må ikke gjødsles eller tilleggsfores her. Forsiktig rydding av lauvoppslag bør gjøres i øvre del.
Landskap
Mangler
Totalareal
50 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner