27.04.2018

Fakta: Naturtype


Spellmannshaugen


Id
BN00051005
Områdenavn
Spellmannshaugen
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
02.08.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forekomst av kontinental tørreng og en nær truet art gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 02.08.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, mellom Kvarberg og Valbjør. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot vegen i sør og utmark i nord, mens det er gjerde mot beitemark på naboeiendommen i vest (Valbjør nordøst). Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambro-siluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt, som her på Spellmannshaugen. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei middels bratt, sør-sørøstvendt li.
Naturtyper
Ugjødslede beitebakker som går over i hagemark med osp i øvre, vestre del (utgjør ca 20 % av lokaliteten). Vegetasjonen veksler mellom flekkmure-sauesvingeleng (G8) og kontinental tørreng. Knavel-småbergknappsamfunn (F3c) på bergknauser.
Artsmangfold
Engpartiene dominert av sauesvingel, flekkmure, aurikkelsveve, kjerteløyentrøst, setermjelt og blåklokke. På knausene kom ettårsknavel, smbergknapp, smånøkkel (NT), bakkemynte, småsyre og sølvmure inn. Av beitemarkssopp ble det gjort ett funn av lillagrå rødskivesopp (NT), mens mørktannet rødskivesopp var vanlig.
Påvirkning
Området beites av storfe og sau i kombinasjon, og dette er en god skjøtsel av naturengene her. Beitetrykket er godt.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
12 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner