27.04.2018

Fakta: Naturtype


Valbjør


Id
BN00051006
Områdenavn
Valbjør
Vågå
Naturtype
Naturbeitemark
Utforming
Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
31.07.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Forekomst av flekkmure-sauesvingeleng (VU) og hagemark (VU), samt flere rødlistearter, gir grunnlag for verdi viktig (B).
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på Larsen m.fl. (2006) og eget feltarbeid 31.07.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad. Den er skarpt avgrenset av vegen i sør og skilt med gjerde mot utmark i nord. Mot øst er den skilt med gjerde mot naboeindommen, som også beites. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambro-siluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, slik som ved Valbjør. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i ei slak sørøstvendt li, og terrenget flater ut og heller også noe østover over en knaus.
Naturtyper
Store arealer med ugjødslet naturbeitemark i østre del, mens det i vest går over i hagemark med furu, bjørk og osp. Vegetasjon hovedsakelig flekkmure-sauesvingeleng (G8), men også arealer med dunhavreeng (G7b). Lokaliteten skiller seg noe ut fra mange kulturlandskapslokaliteter i Nordherad ved at det er friskere partier med hårstarr-beite i forsenkninger.
Artsmangfold
Av karplanter ble følgende arter notert: flekkmure, sauesvingel, bakkesøte (NT), fløyelsmarikåpe, sandfiol, setermjelt, aurikkelsveve, dunkjempe. Foruten en del trivielle grasmarksarter ble det funnet to vanlige beitemarkssopper (Larsen m.fl. 2006). Supplerende registreringer i juli 2007 ga funn av smånøkkel (NT), marinøkkel (NT) og en del beitemarkssopp, bl.a. ravnerødskivesopp (NT) og spissvokssopp.
Påvirkning
Større område beitet av storfe, hest og geit. Dels noe ryddet for trær relativt nylig. Skogsvei og vedproduksjonsområde ved veien.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
51 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser
Jordal, J. B. 2007 Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en ny steppeart for Norge. Agarica 27: xx-xx. Litteratur

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner