27.04.2018

Fakta: Naturtype


Brattland


Id
BN00051008
Områdenavn
Brattland
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
24.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Stort areal med artsrike lågurtenger og hagemark med ulike treslag, samt funn av en sårbar art, gjør at dette er en klar B-lokalitet. Bedre undersøkelser tidligere i sesongen kan kanskje føre til høyere verdi.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 24.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, nedenfor Øverbygdsvegen sørvest for Kvarberg. Den er skarpt avgrenset og skilt med gjerde mot dyrket mark i nord og mot skog og einerrik utmark i sør, øst og vest. Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger således i sparagmittområdet. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Lokaliteten ligger i et noe utflatende parti i den sørvendte Nordheradslia øst for Brattland. Små knauser gir noe variasjon i eksponering, men hovedretning er sørøst.
Naturtyper
Lokaliteten har omlag lik fordeling mellom hagemark med bjørk, osp (liten ospehage) og furu, og naturbeitemark med tørrenger av dunkjempe-typen (G7b). Små overflatedyrkede områder. Vegetasjonen i de åpne partiene veksler mellom lågurteng og tørrbergflora med knavel-småbergknappsamfunn (F3c).
Artsmangfold
Rike lågurtenger som er noe friskere enn lenger ned i lia, med dominans av dunkjempe og aurikkelsveve. På knauser opptrer sprikepiggfrø (NT) og smånøkkel (NT) sparsomt, mens smalfrøstjerne (VU) finnes spredt. Godt potensial for beitemarkssopp, men befaringen ble gjort etter en lengre periode uten nedbør. Funn av sandrøyksopp og kalkrøyksopp.
Påvirkning
Området beites av storfe og hevden er god.
Fremmede arter
Skjøtsel
Det er viktig at beitetrykket opprettholdes på lokaliteten, samtidig som det ikke gjødsles eller tilleggsfores.
Landskap
Mangler
Totalareal
52 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner