27.04.2018

Fakta: Naturtype


Rydland


Id
BN00051009
Områdenavn
Rydland
Vågå
Naturtype
Hagemark
Utforming
Bjørkehage
Verdi
Lokalt viktig
Utvalgt naturtype
Nei
Registreringdato
24.09.2007
Nøyaktighetsklasse
20 - 50 m
Tilstand
MOB-Land prioritet
G Ikke vurdert
Modellert
Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Nei
Forvaltningsavtale
0
Forvaltningsavtale inngått
Forvaltningsavtale utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse
Uten hevd settes ikke verdien høyere enn lokalt viktig (C), men med ganske god bestand av en sårbar art vil veriden automatisk gå opp til viktig (B) dersom beiting gjenopptas.
Innledning
Lokalitetsbeskrivelse innlagt av BHL den 26.03.2008, basert på eget feltarbeid 24.09.2007.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Øvre Nordherad, nedenfor Øverbygdsvegen sørvest for Kvarberg. Den er skarpt avgrenset mot en gardsveg i nord, dyrket mark i vest, gardstunet på Brattland i øst og skilt med gjerde mot aktivt beiteområde i sør (Fellese). Det går et geologisk skille i Nordherad ved Helle. Vest for Helle finnes kambrosiluriske skiferbergarter (mørk glimmerrik leirskifer) og grønnstein-amfibolitt, mens berggrunnen øst for Helle består av hardere og mindre neringsrik sparagmitt. Lokaliteten ligger således i sparagmittområdet. Over denne berggrunnen er det kun et tynt lag med løsmasser. Dette, sammen med den soleksponerte beliggenheten og minimalt med nedbør, gjør området svært tørkeutsatt. Terrenget på lokaliteten er småkupert, med det meste av arealet hellende svakt mot sør. Mot gardsvegen heller det svakt nordover.
Naturtyper
Hagemark med bjørk og noe osp og furu på det meste av arealet, men også åpne tørrengpartier i søndre del.
Artsmangfold
På grunn av gjengroing var engene artsfattige, men hadde innslag av en del smalfrøstjerne (VU).
Påvirkning
Det var ikke hevd på arealet ved befaringstidspunktet, og det kunne se ut til at det hadde gått noen år uten beiting. Røys med åkerstein sentralt på lokaliteten.
Fremmede arter
Skjøtsel
Beiting bør gjenopptas så raskt som mulig på lokaliteten, og det bør også ryddes en del lauvkratt.
Landskap
Mangler
Totalareal
6,4 daa
Kilder
Navn År Tittel Lenke Kildetype
Larsen, B. H. 2007 Feltundersøkelser Feltundersøkelser

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommuner